Algemene voorwaarden

1. Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door BV Jettocress gevestigd te Desselgem, Waalshoekstraat 45 verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.

1.3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Leveringen

2.1. Goederen gelden als geleverd van zodra de goederen bij de klant of op de afgesproken plaats worden afgezet. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

2.2. Klachten dienen binnen de 24 uur gemeld te worden.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen vermeld op de offerte zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Wij hebben eigen gewaarborgde verpakking ter waarde van € 5,00. Wanneer deze leeg en proper worden terugbezorgd wordt het volledig bedrag terugbetaald. Indien deze vuil zijn of voorzien zijn van stickers wordt € 1,00 in mindering gebracht.

3.3. Indien de klant de goederen wenst te ontvangen in EPS kisten, dient het huurgeld voor gebruik betaald te worden door de klant aan EUROPOOL.

4. Betaling

4.1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum door storting op bankrekening BE79 0682 2700 9733

4.2. Wanneer dit niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd.

4.3. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.

4.4. Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

5. Geschillen en toepasselijk recht.

Voor eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.